Menu

Items 26-46 of 46

per page
Page:
 1. 1
 2. 2
 1. Korkunst - En bok for dirigenter

  Korkunst - En bok for dirigenter

  En bok for dirigenter om sang, kor og kommunikasjon. Boken dekker stemmebruk og oppvarming for kor, dirigentens rolle,kommunikasjon og mye mer. Learn More
  €38.63
 2. TA-TI-ta-ti rytmer - Lærebok for alle aldre
 3. Liturgisk spill - Orgel

  Liturgisk spill - Orgel

  Forord “Blomstre som en rosengård”, innleder Grundtvig en av sine vakre salmer. Innholdet i denne boken er tenkt som en mulig inspirasjon for dem som arbeider med å utvikle nyanser og variasjon i liturgisk spill slik at tonen og klangen også kan blomstre og gi farger til et fulltonende Credo i menighetens forsamling. Et uttrykksfullt og nyansert gudstjenestespill bygger på et vidt spekter av faglig kunnskap av liturgisk,teoretisk, teknisk og musikalsk art. Boken setter ord på en del av denne kunnskapen og fører den inn i en overordnet faglig sammenheng. Samlet sett er kapitlene en beskrivelse av hvordan gudstjenestespillet kan få en karakter som kan løfte det opp på et helhetlig kunstnerisk nivå som samsvarer med liturgien. Innholdet i denne boken vier stor oppmerksomhet til koralspill siden det er en hovedoppgave innenfor det liturgiske spill. Koralspillet har flere nivåer. Det elementære nivå er å kunne spille koralbokens sats i et tempo som kan følge sang. Et videregående nivå er å kunne spille satsen med en syngende og deklamerende karakter som fremmer salmens egenart. På et høyere nivå blir salmen også variert med forskjellige satser. Dermed har vi nevnt tre nivåer og utviklingstrinn i koralspill. Men en ting er satsene som brukes. En annen ting er instrumentet, orglet, og den tonende kvalitet vi får når vi spiller en koralsats. Dagens sløyfeladeorgler med tydelige toneansatser setter store krav til presisjon, fingerferdighet og øre. Det gir rike muligheter til et nyansert og fleksibelt koralspill. Hvordan man slik kan utnytte orglets muligheter gjør vi rede for bl.a. gjennom artikulasjon og spesielle artikulasjonsøvelser som tar sikte på å vise at det ikke er uvesentlig hvordan vi trykker tangenter og flytter fingre i koralspillet. I et syngende og deklamerende koralspill er det overenstemmelse mellom sangrytme/ tekstrytme og spillerytme. Og det er her den største utfordringen ligger i forholdet til instrumentets intonasjon. Jeg har sett denne utfordringen så grunnleggende i liturgisk spill at store deler av boken beskjeftiger seg med å belyse de praktiske løsninger på denne side ved koralspillet. Salmene våre har forskjellig karakter og setter derfor krav til nyanserte tempovalg. Dette er emnet for kapitlet om koraltempoets relasjoner og nyanser. Koralspillets variasjonsmuligheter er et annet hovedemne i liturgisk spill. Dette behandler jeg dels rent satsteknisk med kommentarer, og dels i sammenheng med en salmes innhold, utvikling og vekst. Varierte satser kan også sees i sammenheng med improvisasjon, hvor det bør være et mål at kvalitet både i sats og form ikke må være mindre enn i nedskrevne bearbeidelser. Menighetens gudstjeneste bør ikke være et øvelsessted hverken for koralspill eller improvisasjon. Koralforspillet hører sammen med koralen. Det gir anledning til å si noe om koralforspillets liturgiske funksjon i vår gudstjeneste og en beskrivelse av enkelte karakteristiske trekk ved norsk liturgisk bruksmusikk. Musikken har ikke bare en iboende evne til å bære ordet i enkelte liturgiske ledd, men også muligheter til å skape utvikling, spenning og helhet i messen bl.a. gjennom måten vi benytter den liturgiske musikken på og utnytter orglets resurser. Liturgisk akkompagnement er kommet i fokus i de senere år. Etter min oppfatning har denne praksis flere implikasjoner som bør drøftes nærmere. Boken fremlegger endel synspunkter på temaet. Boken munner ut i et kapittel om postludium og kirkeår hvor det gis eksempler på gudstjenester hvor den mer konserterende orgellitteratur kan finne sin plass. Tanken er at man på denne måten både har en mulighet til å holde og utvikle et orgelrepertoar og samtidig bringe denne musikken tilbake til en gudstjenestelig sammenheng hvor den egentlig hører hjemme. I min beskrivelse av det liturgiske spill ved høymessen i Den norske kirke har jeg forsøkt å samle mine erfaringer gjennom 48 år som organist i Oslo og de siste 27 år i Uranienborg kirke. Innholdet i boken bygger også på undervisningsmateriale og forelesninger fra seminarer ved Norges Musikkhøgskole, sommerkurser i liturgisk spill og improvisasjon, foredrag i prestelaget for bibel og bekjennelse, samt menighetsseminarer om salmesang. Siden boken tar opp en del sider ved det liturgiske spillet som så vidt meg bekjent ikke har vært beskrevet tidligere, antar jeg at boken derfor kan ha en viss praktisk verdi og samtidig være en spore til ettertanke og debatt som kan føre til større kunnskap om dette viktige emnet der kvalitet, tradisjon ogfornyelse står sentralt. Mai 2000 John Lammetun Innholdsfortegnelse Forord 1. Kantorens kunstneriske oppgaver i liturgien 2. Koralspillets utfordringer - Orgelklang og kirkerom - Engasjert ledelse, tydelighet og innlevelse - Spille syngende med vokalt uttrykk og innsikt i satsens struktur - Koralføring og tekstdeklamasjon - Salmenes individuelle karakter 3. Koralspillets instrumentale grunnlag - Klangutvikling i tonedannelse og toneføring - Tangentens trykkpunkt og fi ngerspissfølelse - Tett i tasteføring - kontrollert og variert vektfordeling – fri videreføring - Myk eller spiss toneansats og toneavslutning påvirker klangen - Artikulasjon og helhetlig musikalsk uttrykk 4. Koralspillets vokale grunnlag - Karaktertrekk i tekst og melodistruktur - Tekstens verseføtter og melodirytme - Forholdet mellom tekstrytme og melodirytme - Tekstens verseføtter og melodiens taktrytme 5. Artikulasjon av koral med korisk sats og fl ere vers - Buer som viser vekslende tekstrytme - En grunnleggende artikulasjonsform gjennom toneansats og toneavslutning - Tekstinnhold og melodisk sammenheng - Interpunktsjon - Tonegjentakelse 6. Artikulasjon i koralsats med rytmisk selvstendige stemmer 7. Artikulasjonsøvelser - Spiss ansats og spiss avslutning - Spiss ansats og myk avslutning - myk ansats og spiss avslutning - myk avslutning og myk avslutning 8. Koraltempoets relasjoner og nyanser - Hva infl uerer på tempo og karakter i en koral - Funksjonelt koraltempo - Tempo i melodier fram til 1600 - Tempo i 1600-talls melodier - Tempo i 1700-talls melodier - Tempo i 1800-talls melodier - Tempo i folkemelodier 9. Koralbok og ledsagesatser - Ledsagesatsens funksjon, former og uttrykk - En koralboksats som materiale for alternative satser 10. Ledsagesatsenes mangfoldighet i uttrykk og form - Trestemmige manualitersatser - Trestemmige satser for 2 manualer og pedal - Satser med vekslende stemmetall og teknikk - Firstemmige satser med c.f. - Satser uten eller bare med deler av c.f. 11. Rytmisk overgang mellom vers - Melodi som begynner på full tid - Melodi som begynner med opptakt 12. Tekster og satser i utvikling og vekst - Nos nr. 5 Gjør døren høy, gjør porten vid - Nos nr. 396 Jeg råde vil alle i ungdommens dager - Nos nr. 184 Påskemorgen slukker sorgen - Nos nr. 367 Min Jesus la mitt hjerte få - Nos nr. 386 Langt bortom rømd som blånar 13. Orgelkoral, forspill og intonasjon - Funksjon og egenverdi - Bruksmusikk med kvalitet preget av tradisjon og fornyelse - Forbilledlige norske komponister av liturgisk orgelmusikk - Koralbearbeidelser i høymessen 14. Improvisasjon i høymessen - Liturgisk improvisasjon med struktur i form og klang - Liturgisk improvisasjon - Friere former for improvisasjon i messen - Innfallsvinkler og mål i improvisasjonsstudiet - Modulasjon i høymessen - Modulasjon fra koral til prefasjonstone - Modulasjon fra koral til benedicamus 15. Musikkens integrerende og helhetsskapende funksjon i det liturgiske drama - Innledningsdel - Ordets gudstjeneste - Nattverdens gudstjeneste - Avslutningsdel 16. Liturgisk akkompagnement - Akkompagnement og motforestillinger - Akkompagnement og begrunnelser - Akkompagnement til alle recitasjoner ? - Akkompagnement til prefasjon i advent 17. Orgelverker som postludium i kirkeåret - Postludiets funksjon - Postludiets form - Postludium, kirkeår og symboler - Orgelverker i kirkeåret - Advent - Fra jul til Kristi åpenbaringssøndag - Åpenbaringstiden - Fasten - Maria budskapsdag - Palmesøndag - Påsketid - Kristi himmelfartsdag - Pinsetid Epilog Litteratur og kilder Learn More
  €69.43
 4. Ressursbok i musikk, Bok 3 Tema vår-sommer
 5. Ressursbok i musikk, Bok 2 Tema vinter
 6. Ressursbok i musikk, Bok 1 Tema høst

  Ressursbok i musikk, Bok 1 Tema høst

  FORORD Denne boka er et resultat av 25 års arbeid med musikk og barn. Jeg har hatt mange flotte opplevelser i samspillet med barn i musikk-barnehagen, med elevene på småskoletrinnet, i instrumental nybegynner-opplæring, og med barn og voksne med spesielle lærevansker. Gleden de har vist over å kunne uttrykke seg gjennom musikk har vært en stor inspirasjon til å begynne på dette arbeidet. Men den utløsende faktoren har nok vært at jeg i alle disse årene har drevet med desentralisert undervisning og i den anledning har truffet en del flotte, ressurssterke mennesker. Ressurssterke mennesker som synes det er vanskelig å undervise i musikk: Noen sier de ikke kan musikk fordi de ikke kan lese noter. Noen sier de er umusikalske fordi de ikke synger reint. Noen sier de er “blanke” i rytme, men elsker å danse. Dette viser at mennesker som har stor glede av musikk gjennom sang og dans, men som mangler teoretisk kunnskap, ofte mener de er umusikalske, og derfor ikke tør jobbe med musikk sammen med barn. For meg har dette blitt et tankekors. Det er svært praktisk å kunne lese noter, på samme måte som det er praktisk å kunne bokstaver, men det har ingenting med musikalitet å gjøre. Barn kan snakke og uttrykke seg lenge før de kan lese. Mennesker har i århundrer tilbake brukt musikk for å uttrykke seg: Urbefolkninger med sine ritualer, i religiøse sammenhenger, i propaganda, i krig, slavene med sine arbeidssanger, osv. Musikken, og kanskje mest sangen, har til alle tider vært en måte å uttrykke seg på. Musikken kan uttrykke et mangfold av følelser på en helt annen måte enn ord kan. Musikk er som annen kunst en del av det analoge språket vårt, det språket som sitter i kroppen og ikke kan oversettes til ord, uten at det mister sin uttrykksfullhet. Vi med vår vestlige kultur har kanskje mistet noen av de mangfoldige uttrykksformene som mennesker naturlig har i seg, ved at tale- og skriftspråket har fått så Jeg har ønsket å lage en bok som også er funksjonell for ledere som ikke er “kløppere” i å lese noter, som ikke spiller et instrument eller føler seg som “verdensmestere” i å synge. En bok som viser at en med enkle midler og uten store musikkfaglige kunnskaper, kan gi barn gode musikkopplevelser som er knyttet opp til fortellinger, sanger, sangleker og lek med rim og regler. For å utvikle seg og mestre oppgaver innen musikk, gjelder det samme her som for all annen læring: man må ta utgangspunkt i det man kan, og få erfare at utfordringene man har foran seg er oppnåelige! Dette gjelder både for barn og voksne. Det er flere måter å gjøre dette på. Vi vet at barn elsker aktivitet, så da er det særs viktig at det “stoffet” vi velger å bruke i vårt arbeid gir rom for denne naturlige aktivitetstrangen. I denne boka er nettopp aktivitetsbegrepet et nøkkelelementet. Den lederen som leter etter en “godbit” til sin undervisning vil kunne finne mange musikk-aktiviteter som barna garantert vil kose seg med. Stoffet” i boka er beregnet for barn mellom 4 og 8 år. Lykke til! Hilde-Gunn Bergerud Grønneberg Det er vedlagt en CD som inneholder sangene i boka. Learn More
  €72.49
 7. Folkeleg musikk i Rogaland

  Folkeleg musikk i Rogaland

  Redaktøren, Ingebrigt Bjelland, har vore rundt i Rogaland fylke med band-opptakar og spelt inn gamle dansar, bryllupsmarsjar, viser og salmar. Dette blei gjort for at god kultur ikkje skulle gå i gløymeboka. Stoffet er arrangert for song, kor, orgel, piano og gammaldansorkester, alt etter sjanger. Mange av tekstane og melodiane i opplegget har – etter det ein kjenner til – ikkje tidlegare blitt nedteikna eller publiserte. Stoffet vil kunna nyttast i musikkskulen, grunnskulen, i heimane, i organisasjonar og ved ymse tilstellingar, dessutan som songbok med tilrettelagte arrangement og ferdig innspelteakkompagnement i tillegg til innsungne salmar, songar og viser. CD med innspeling av dei ulike songane i boka kan kjøpast separat Learn More
  €40.39
 8. Treklang - Melodibok (ny utgave)

  Treklang - Melodibok (ny utgave)

  Treklang - Med noter og besifring - ny utgave 2007. Alle sanger er satt opp på verseføtter for å lette lesning. Over 200 nye titler innen mange ulike sjanger. Revidert besifring på tradisjonelle melodier og salmer Alle sangene er satt på ny, og tonearter er justert. Learn More
  €91.19
 9. Treklang, sangbok (ny utgave)

  Treklang, sangbok (ny utgave)

  KFUK-KFUM har laget en spennende og variert sangbok. Her finnes alt fra salmer til poplåter. Passer for alle aldersgrupper. Vi synger. Med stemmebåndene, med magen, med kroppen, med følelsene, med troen, med hele oss. Vi synger når vi er glade, triste, når vi vil ha fellesskap, når vi vil skape stemning, ha det moro, og når vi feirer gudstjeneste. Treklangs allsidige sangutvalg med blant annet salmer, barnesanger, poplåter, liturgiske ledd og viser, gjenspeiler KFUK-KFUM-bevegelsens ønske om å være et sted hvor barn, unge og voksne skal få leve som hele mennesker med ånd, sjel og kropp. Learn More
  €30.25
 10. Spill etter besifring, lærerhefte - Piano
 11. Raffe Riff

  Raffe Riff

  Raffe Riff – sanger i sirkel er en bok for alle som er interessert i vokalt musikkarbeid med både barn og voksne. Ideen til boka har vokst fram i musikalske møter med barn og lærerstudenter gjennom flere år. Boka presenterer hvordan man kan leke seg med vokal flerstemmighet ved å bruke ostinater. Et ostinat er et motiv eller en karakteristisk melodi som stadig gjentas i samme stemme. Raffe Riff inneholder både kjente og nye sanger. Til hver av sangene har vi laget ostinatbaserte arrangementer som alle inneholder flere ostinater. Arrangementene er delt inn i tre nivåer der ostinatene legges på lagvis etter hvert som man får mer trening i å synge flerstemt. Raffe Riff har derfor en god progresjon fra nybegynnernivå til de mer erfarne. Målet med boka er å gi ansatte i barnehage, skole og kulturskole, samt ledere av kor og vokalgrupper, et enkelt redskap til å skape gode og allsidige vokale samspill. Sangene, ostinatene og forslag til form i hvert av arrangementene er sunget inn og finnes som lydfiler på nett. Dette fordi alle skal kunne bruke boka, selv om man ikke kan noter. Elisabeth Anvik, Liv Anna Hagen og Siri Haukenes underviser i musikk på Barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. De er også utøvende musikere Learn More
  €33.35
 12. Preludium 2 - Orgelskole av Bjørn Vidar Ulvedalen

  Preludium 2 - Orgelskole av Bjørn Vidar Ulvedalen

  Preludium 2 er den andre boken i serien Norsk orgelskole. Preludium 2 er et konkret resultat av et utdannings- og rekrutteringsprosjekt jeg har drevet siden 2002 i Tunsberg bispedømme. Barn og unge har fått et tilbud om å spille kirkeorgel, med eller uten bakgrunn fra piano. I Preludium 2 spiller du med hender og pedal fra første time. Samtidig kan satsene varieres og studeres ved et piano. Preludium 2 inneholder kjente melodier, temaer og utdrag fra klassiske verker. Learn More
  €27.19
 13. Henry Haagenrud CD - Innspillinger fra 1952 til 2002
 14. Preludium 1 - Orgelskole av Bjørn Vidar Ulvedalen

  Preludium 1 - Orgelskole av Bjørn Vidar Ulvedalen

  Preludium 1 er den første boken i serien med orgelskole for elever som har orgel som et nybegynnerinstrument. Preludium er et konkret resultat av et utdannings- og rekrutteringsprosjekt jeg har drevet siden 2002 i Tunsberg bispedømme. Barn og unge har fått et tilbud om å spille kirkeorgel, med eller uten bakgrunn fra piano. I Preludium spiller du med to hender og pedal fra første time. Samtidig kan satsene varieres og studeres ved et piano. Boken innholder fantasistykker, salmer, viser og kjente temaer. Learn More
  €27.19
 15. Battle of Narvik - General Fleischer, til ære! CD Forsvarets musikkorps Nord-Norge | Alexander Hanson

  Battle of Narvik - General Fleischer, til ære! CD Forsvarets musikkorps Nord-Norge | Alexander Hanson

  This CD is a collection of 17 marches of which all of them have a connection to the City of Narvik and World War II. Learn More
  €15.40
 16. Spill Valthorn 2 KUN CD til lærebok av Turid og Magnhild Grøtting Husmoen og Elisabeth Vannebo

  Spill Valthorn 2 KUN CD til lærebok av Turid og Magnhild Grøtting Husmoen og Elisabeth Vannebo

  CD til lærebok av Turid og Magnhild Grøtting Husmoen og Elisabeth Vannebo Learn More
  €4.49
 17. Spill Tuba 2 KUN CD til lærebok av Elisabeth Vannebo

  Spill Tuba 2 KUN CD til lærebok av Elisabeth Vannebo

  CD til spill Tuba 2 lærebok av Elisabeth Vannebo Learn More
  €4.49
 18. Spill Baryton 2 KUN CD til lærebok av Elisabeth Vannebo

  Spill Baryton 2 KUN CD til lærebok av Elisabeth Vannebo

  CD til Spill Baryton 2 (TC og BC) Lærebok av Elisabeth Vannebo Learn More
  €4.49
 19. Spill Althorn 2 KUN CD til lærebok av Elisabeth Vannebo

  Spill Althorn 2 KUN CD til lærebok av Elisabeth Vannebo

  CD til Spill Althorn lærebok 2 av Elisabeth Vannebo. Learn More
  €4.49
 20. Spill Trompet 2 KUN CD til lærebok av Elisabeth Vannebo

  Spill Trompet 2 KUN CD til lærebok av Elisabeth Vannebo

  CD til Spill Kornett & Trompet lærebok 2 av Elisabeth Vannebo. Learn More
  €4.49
 21. Officers Own CD Forsvarets Stabsmusikkorps

  Officers Own CD Forsvarets Stabsmusikkorps

  Forsvarets Stabsmusikkorps nye CD inneholder 18 kjente marsjklassikere under ledelse av en av norges fremste dirigenter, Ingar Bergby Learn More
  €13.64

Items 26-46 of 46

per page
Page:
 1. 1
 2. 2